Общи условия

Политика за поверителност
Политиката за поверителност е свързана с данните, подлежащи на персонално идентифициране, които се споделят чрез поддържания от нас уеб сайт. Тя описва възможностите, правата и изборите, които имате във връзка с личните данни, които съхраняваме. Ще ви бъдат предоставени контакти с лицето, което отговаря за поверителността на данните и третирането им. Това са имейл адреси, IP адреси, данни, които се събират при посещението на уеб сайтове и др.
При създаването на Политиката за поверителност сме взели предвид принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR). Регламентът е приет от Европейския Съюз и влиза в сила на 25.05.2018 г.
Чрез Общия регламент (GDPR) се гарантира по-добра защита на неприкосновеността на личния ни живот. Той представлява набор от принципи и правила за Европейския Съюз, гарантиращи правна сигурност за фирмите и защита на данните на гражданите. Регламентът дава възможност за по-големи права за гражданите, например правото на информация за целите на обработване на лични данни, категориите обработвани лични данни, трансферът на данни към други компании и трети страни, правото на достъп до данни, правото „да бъдеш забравен“ и др. Ново право на преносимост на данните позволява на субектите на лични данни да прехвърлят своите данни от едно дружество в друго.

Какви данни събираме и обработваме?
Данните, които събираме при изпращане на запитване от нашия сайт, използваме за постигане на по-добро качество и предлагане на услугите ни..
Някои данни използваме за позициониране на контекстно препоръчано съдържание и контекстно таргетирана реклама.
Какви данни събираме за всички потребители?
В сайта, който поддържаме, събираме и съхраняваме информация за всички потребители за:
• Имена
• Имейл адрес
• Телефон
На кого предоставяме вашите данни?
Данните, които ние събираме и съхраняваме при ползване на уеб сайта ни, не се предоставят на други лица или компании, освен, при необходимост на наши подизпълнители, които са задължени да спазват високи нива на сигурност и поверителност. Но и в тези случаи техните служители работят под наш контрол.
Как защитаваме вашите данни
Достъпът до информация, която може да ви идентифицира е ограничен до служители, които работят под контрола на ВП Комфорт ООД, както и партньори на компанията, когато те имат работни ангажименти.Криптираме много от услугите си посредством SSL. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на информация, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите
Какви права имате по отношение на данните ви, обработвани от нас?
Задължаваме се да окажем достъп до собствените си лични данни при поискване. След като потърсите връзка с нас е възможно да се наложи изясняване на допълнителни факти, за да е сигурно, че данните се предоставят наистина на Вас.
Ако се налага корекция, редът за коригиране на данните, попълвани при изпращане на запитвания, е описан в менюто на профила. Ако наличните опции не са достатъчни за коригиране, можете да се свържете с нас.
Изтриване на личните данни се реализира при следните хипотези:
• Оттегляте своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването – например решавате да заличите своето запитване. Тогава се скриват всички данни.
• Възразявате срещу обработването и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество.
• Личните данни са били обработвани незаконосъобразно.
• Личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на Съюза или правото на държава членка, което се прилага спрямо администратора.
• Личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество на деца и съгласието е дадено от носещия родителска отговорност за детето.
При определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение.
Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.
Ако възразите пред нас срещу обработването на личните Ви данни, ние сме длъжни да прекратим обработването, което ще доведе до невъзможност за предоставяне на някои от услугите ни. Единственото основание, въз основа на което можем да продължим, е за целите на установяване, упражняване или защитата на правни претенции. При възразяване срещу обработването на лични данни за целите на директния маркетинг, обработването се прекратява незабавно.
Имате право да откажете да сте субект на профилиране, което поражда правни последствия за вас или по подобен начин Ви засяга в значителна степен. Ако предлагаме услуга, която считате, че попада в тази категория, ще бъдете запитани по подходящ начин, така че да можете да приемете или откажете.
Ако считате, че правото Ви на защита на личните данни и неприкосновеност е нарушено, имате право да подадете жалба в националния надзорен орган или да потърсите защита по съдебен ред пред съответния компетентен национален съд.